Có phải thành viên tham gia gian hàng thì mặc định có vé tham dự sự kiện

Mọi nhân sự của gian hàng đều có vé tham dự sự kiện.