Hacked by Sid Gifari


From Team_CC

ICQ : sidgifari1234
tram phan – SURF

Nhà tài trợ Bạc- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579

  1. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 viết tắt “CECICO579″được thành lập theo quyết định số 5079/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Đầu tư và Xây dựng 579 là doanh nghiệp nhà nước. Sau khi chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty Cổ phần, Công ty đã tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý điều hành, nguồn vốn …. 

Đọc thêm