TOẠ ĐÀM: NGUỒN LỰC QUỐC TẾ HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TẠI SURF 2023

Ngày 9/6/2023, tại Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tại Đà Nẵng và đối ngoại nhân dân trong kết nối vận động nguồn lực”.

đọc bài viết “TOẠ ĐÀM: NGUỒN LỰC QUỐC TẾ HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TẠI SURF 2023”

HỘI THẢO KHOA HỌC: HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỊA PHƯƠNG TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ -SURF 2023

Vào ngày 29/9/2023 tại Phòng hội thảo số 1 tầng 6, Trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra hội thảo khoa học về Hội nhập quốc tế của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới.
đọc bài viết “HỘI THẢO KHOA HỌC: HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐỊA PHƯƠNG TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ -SURF 2023”