Ông Phạm Tuấn Hiệp

@

Ông Phạm Tuấn Hiệp

Giám đốc Quỹ BK Fund
Giám đốc ươm tạo BK Holdings