Ông Phạm Đức Nam Trung

@

Giám đốc Tài chính Công ty TNHH MTV Dat Bike Việt Nam