Ông Hồ Quang Dũng

@

Giám đốc Ban Khởi nghiệp và Đổi mới – VNUK (Điều phối)