Ông Võ Đức Anh

@

Phó giám đốc trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng