Ông Nguyễn Viết Toàn

@

Giám đốc trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng