Ông Nguyễn Trung Dũng

@

Tổng Giám đốc, Hệ thống doanh nghiệp