Bà Lê Mỹ Nga

@

Bà Lê Mỹ Nga

Chủ tịch Angels Capital và Tổng Giám đốc tổ hợp Đổi mới sáng tạo Vietnam Innovation Hub