Ông Joe Tan

@

Phó Chủ tịch Sing – Viet Impact Ventures