Ông Aaron Everhart

@

Tổng giám đốc Draper Startup House Việt Nam