Ông Eliot Dongwon Shin

@

Giám đốc của Impact Pathway, chuyên gia Swiss EP