Ông Nguyễn Văn Chương

@

Phó chủ tịch Vườn Ươm doanh nghiệp DNES