Ông Lương Minh Sâm

@

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đông Á.