Bà Jen Vũ Hường

@

Giám đốc Chương trình và Cộng đồng, BK Holdings, Giám đốc chương tình Lab2Market