Ông Phạm Ngọc Sinh

@

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam