Ông Phạm Hồng Quất

@

Cục Trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ