– Ký kết hợp tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

– Sở Khoa học và Công nghệ ký kết với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về “Xây dựng và triển khai Đề Án thành phố đổi mới sáng tạo, tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO”
– Sở Khoa học và Công nghệ ký kết với Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng