[:en]What about Surf organizers?[:vi]Đơn vị tổ chức[:]

[:en]

DA NANG DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Da Nang Department of Science and Technology is the specialized organization under Da Nang People’s Committee. The Department represents the Da Nang People’s Committee to take activities related to Science and Technology under control. These activities include: Consolidating and expanding innovative start-ups; standard, measure, quality; Intellectual Property; Application of radiation and radioactivity; Radiation and Nuclear safety; organizing public services related to fields under the Department’s control.

Website: dost.danang.gov.vn


DA NANG BUSINESS INCUBATOR

DNES Da Nang Business Incubator – DNES is the first public priviate incubator in Viet Nam. Established in early 2016, DNES is an innovation platform that helps early-stage startups build their businesses fast. Located in Da Nang, a young vibrant city on the central coast of Vietnam, DNES offers a unique ecosystem of resources, inspiration, connections and community that drives you to work hard and make your goals a reality.

Address: 31 Tran Phu Street, Hai Chau District, Danang City.

Phone number: 0236 353 6699

Website: https://dnes.vn/

Email: [email protected]


DANANG STARTUP COUNCIL

The Danang Startup Council was established in October 2015 with 59 members including: leading thinkers, universities, institutes and businesses.

Website: khoinghiep.danang.vn  

[:vi]

Đơn vị tổ chức: 

  • Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
  • Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng
  • Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có chức năng tham mưu.

Sở giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật. 

Website: dost.danang.gov.vn


Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng – DNES là vườn ươm đầu tiên của Việt Nam được tổ chức theo mô hình hợp tác công tư. Được thành lập từ tháng 12 năm 2015, DNES thể hiện nỗ lực chung của chính quyền, cộng đồng doanh nhân và các tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng. Hoạt động của vườn ươm gồm ba chức năng chính: Hỗ trợ khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp và kết nối đầu tư.

Địa chỉ: 31 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0236 353 6699

Website: https://dnes.vn/

Email: [email protected]

[:]