Vu Kim Hanh

@ Business Studies and Assistance Center (BSA) - Director

Bà Hạnh nguyên là Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và là người sáng lập báo Sài Gòn Tiếp Thị, báo Thế giới Tiếp thị.
Bà cũng là người vận động thành lập Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và điều hành chương trình này suốt 25 năm nay.
Từ năm 2015, bà sáng lập diễn đàn Innovation Forum và tham gia sâu vào các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về nông nghiệp.