Tri Nguyen

@ MimosaTEK - CEO

Trí Nguyễn là người đồng sáng lập và là CEO của MimosaTEK, một trong những nhà tiên phong ở Việt Nam tập trung vào việc tận dụng Internet of Things cho nông nghiệp chính xác để chuyển đổi canh tác dựa vào kinh nghiệm thành canh tác dựa trên thông tin. Trước khi thành lập MimosaTEK, ông là CEO của SaigonCTT, một viện đào tạo công nghệ cung cấp nhiều chương trình đào tạo công nghệ tiên tiến trong mảngInternet. Trí Nguyễn có bằng Cử nhân Kĩ sư viễn thông và chứng chỉ chuyên gia từ Cisco Systems (CCIE # 26627)