Tara O’Grady

@ Girls Who Code, New York - Facilitator

Tara O’Grady là một sinh viên Thạc sĩ tại Đại học New York tại Oswego. Cô nghiên cứu Tương tác giữa con người và máy tính với chứng chỉ nâng cao về Hệ thống y tế tích hợp; cô sẽ tốt nghiệp vào tháng 12 năm 2018. Cô có bằng Cử nhân Khoa học Nhận thức với phân ngành về Toán học và Tâm lý học. Cô hiện đang tiến hành nghiên cứu người dùng tại Đại học Duy Tân ở Đà Nẵng. Tara đã là một người hỗ trợ tại Girls Who Code ở Oswego, New York, và là một người ủng hộ cho việc chấm dứt khoảng cách giới trong công nghệ. Chủ đề nghiên cứu của cô bao gồm Affective Computing, AR và phát triển VR.