Phan Hoang Lan

@ NATEC - Ministry of Science and Technology | Head of Planning and Finance

Sau khi tốt nghiệp tại Mỹ và Anh, bà Lan Phan đã có thời gian làm nghiên cứu tại Hàn Quốc và làm việc tại một công ty của Mỹ có trụ trở tại Việt Nam, trước khi trở thành một công chức chính phủ tại Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thuộc quản lí của Bộ Khoa học và Công nghệ. Vào tháng 5/2016, bà chính thức trở thành Giám đốc Phòng Kế hoạch và Tài chính của NATEC. Công việc của bà tập trung vào việc hoạch định các chính sách và tổ chức các sáng kiến tầm quốc gia để ủng hộ khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.